PL | EN
PROJEKTOWANIE WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

Oferta - przedmiary robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przy inwestycjach budowlanych należy sporządzić:
  • kosztorys inwestorski,
  • przedmiar robót budowlanych.

Przygotujemy dla Państwa oba dokumenty, odrębnie względem siebie. Kosztorys inwestorski stanowi podstawę dla określenia w sposób precyzyjny wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane, zaś przedmiar robót budowlanych jest składnikiem dokumentacji projektowej, a jego celem jest opis przedmiotu zamówienia.

Kosztorys inwestorski sporządzamy posiłkując się przedmiarem robót. Dokument ten pozwala na ustalenie kosztu całej planowanej inwestycji, dzięki ustaleniu cen materiałów budowlanych oraz wynagrodzeń ekipy budowlanej.
Przedmiar robót przygotowany przez naszą firmę będzie uwzględniał opis wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych w kolejności ich wykonania. Zawierać będzie również podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.